/* Button used to open the contact form - fixed at the bottom of the page */ .open-button { background-color: #555; color: white; padding: 16px 20px; border: none; cursor: pointer; opacity: 0.8; position: fixed; bottom: 40px; right: 28px; width: 280px; }

Genel Dava ve Takip Özellikleri

Sistemin diğer bölümlerinde yapılan klasik dava ve icra takibine ve alt modüllerine (Ajanda, Doküman ve Evrak Yönetimi vs.) has özellikler Kamu sürümünde de aynen mevcuttur. Bu kısımda Özel Şirketleriçin özellikle geliştirilen ve ilave edilen bazı bölüm ve özellikler anlatılmaktadır.

Hukuk Otomasyonu Nedir?

Büyük küçük ölçekli olmasına bakılmaksızın, firmaların ya da gerçek şahısların yasal takibe düşmüş icra, dava, soruşturma takipleri ile birlikte gerek evrak takip, gerek doküman yönetimi, sözleşme ve gerekse sözel ve yazılı danışma istem ve çözümlerini, kişilere ve olaylara ilişkin bilgi ve belgelerle ilişkilendirerek yöneten, yasal ve tanımlanmış süre ve süreçlere göre otomatik olarak zamanlayıp takvimleyen, gerek masaüstü ve gerekse web ve mobil gereçlerle bu takip ve danışmanlık hizmetlerini veren kişi ve kurumların, tanımlama, dokümantasyon, izleme ve raporlama gibi iş ve işlemlerini kolaylaştıran sistemlerdir.

Mevcut Hukuk Otomasyonları ve Biz…

Bugüne dek hazırlanan hukuk programları çoğunlukla icra çıktıları almak ve takip işlerini hızlandırmak üzere yapılmış programlarla, avukatların içtihat ve mevzuat konusundaki taleplerini karşılamak üzere hazırlanmış hukuku yüzeysel olarak ele alan, hukuk süreçleri konusunda yetersiz, dar kapsamlı ve sınırlı alanlarda (icra, mevzuat, içtihat) programlardır.

Mevcut yazılımların geliştirilmesinde yeterince hukukçulara yönelik ihtiyaç analizleri yapılmamış, yüzeysel ortam analizleri ve son kullanıcı talepleri ile yetinilmiştir. Oysa programların kullanıcı dostu olması ne kadar önemli ise temel gereksinimleri karşılaması, özellikle usul kurallarını benimsemesi de o kadar önemlidir.

Piyasadaki standart programlar, kolay hazırlanabilen ve sadece TİCARİ ANLAYIŞLA HAZIRLANMIŞ programlardır.

Hukuk Yazılımları denince ülkemizde yıllarca İcra ile İçtihat ve Mevzuat yazılımları anlaşılmıştır.

DAVA YAZILIMLARI ise senelerden bu yana şirketimiz dışındaki tüm yazılım şirketlerinden üvey evlat muamelesi görmüştür. Özellikle, yasa ve usule uygun olarak hazırlanmış Dava Programı olarak sadece şirketimize ait program bulunmaktadır.

Özellikle Dava konusunda son zamanlarda ortaya çıkmış bazı ticari yazılımlar olmakla birlikte içerik ve kapsam olarak incelendiğinde; akademik yaklaşımdan ve yasal süreçlerden uzak, yetersiz ve yanıltıcı yazılımlar oldukları görülecektir.

Oysa şirketimiz ilk yazılım ürününü 2003 yılında Dava yazılımları alanında «Dava Yönetimi» adı ile çıkarmış ve bugüne değin bu segmentteki liderliğini hiçbir şirkete bırakmamıştır.

Deneyimlerimizle sabitir ki; Dava Takiplerinde Özel Şirketleriçin olmazsa olmazlardan biri DAVA SÜREÇLERİNİN TAKİBİ’dir.

Tedbir uygulamalarından,

Davaları açılması ve Dava Dilekçelerine,

İlk itirazlara,

Davaya Cevap,

Replik,

Duplik dilekçelerine,

Delil ve Karşı Delil Listelerine,

Savunma ve Açıklama Dilekçelerine,

Islah ve Düzeltme Safhalarından,

Hüküm,

İtiraz,

İstinaf

Temyiz,

Tashih-i Karar ve İade-i Muhakeme,

Teminatların İadesi safhalarına kadar tüm süreçlerin yasal gerekliliklere ve DAVA TİPLERİNE uygun olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Özellikle Duruşmaların, Keşiflerin ve diğer incelemelerin, mazeretli dosyaların, ara kararlarının istisnasız bir disiplin içinde takibi ve edası gerekmektedir.

Beklenen, bu süreçleri bir otomasyon programının takip etmesi, raporlaması ve yeri geldiğinde ilgilileri uyarmasıdır.

Üzücüdür ki bu safhalara uygun yazılım sistemleri (yazılımımız dışında) mevcut değildir.

Özel Şirketlere Özel Bölümler

Sistemimiz bir alacak ve dava takip sisteminin tüm genel özelliklerini zaten karşılamaktadır. Ancak Enerji (Özellikle Elektrik, Doğalgaz, Petrol Ürünleri ve Su) Sektörüne ilişkin olarak bir hukuk sisteminde tabii ki genel takip özelliklerinin dışında da sektörel talepler yer alacaktır. Özel Sektör Şirketlerine ilişkin genel başlıklar aşağıda sıralanmıştır.

Adi Alacakları Takip Sistemi

Enerji ürünleri üretimi ve satışı ile ilgilenen firmalarda bu ürünlerin vazgeçilmez olmaları ve tüm toplum ve kuruluşlar tarafından genel bir talep görmeleri nedeni ile hukuki düzenlemeler yapılması da şarttır.

Özellikle ürünlerin halka arzı ve ücretlendirilmesi ile birlikte bu ücretlerin tahakkuku ve toplanması ile ilgili sorunları çözecek hukuki sistemlere gereksinim bulunmaktadır. Yoğun alacak takiplerinin yaşandığı (özellikle elektrik, su, doğalgaz) kuruluşlarda seri icra ve takip dosyaları üretimi yanında bu dosyalara ilişkin gelişmelerin de seri olarak yapılabilmesi gerekmektedir.

Adi Alacak Takip Sistemi Hukuk Ailesi otomasyonu içinde kurumun Adi Alacaklarının takibine ilişkin işlemlerin yer aldığı bölümdür. Basit İcra Takip Gereksinimleri yanında Borçlu ölçeğinde hesap yapması sayesinde Takip Arkadaşlığına uygun hesaplamalar yapabilir.

Ödeme Planı ve Taksitlendirme Modülü

Sistemde gerek resmi taahhütler ve gerekse ödeme planlarında kullanılmak üzere hazırlanmış gelişmiş bir otomatik taksitlendirme modülü bulunmaktadır. Bu modül kullanılarak; * Basit Faiz ile * Faizin Standart olarak 3 aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile * Faizin Temerrüt ile 3 aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile * Faizin Temerrüt ile yıllık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile * Faizin Standart olarak yıllık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile * Faizin standart olarak aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile * Faizin Temerrüt aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile hesaplamalar yapmaktadır.

Ödeme planının oluşturulmasında ayrıca ödeme koşul ve tarihlerine ilişkin sınırsız parametreler verilebilmektedir.

Ödeme planında farklı faiz tip ve oranları seçilebilmektedir.

Yapılan ödeme planları sistem tarafından otomatik olarak takip edilmekte ve kullanıcılar uyarılmaktadır.

Ödemelerin Dağılımı

Sisteme kaydı yapılan ödemelerin hangi takip kalemlerine dağıtılacağına karar verme ve dağıtılan ödemelerin kalemlere dağıtım detaylarını raporlama. BK 84 Azalan Bakiye ve Karma Hesap Seçenekleri ile);

Sistem yapılan her bir ödeme için hesap kalemlerine göre yaptığı dağılımı ayrıntılı olarak gösterir. Kısaca yapılan ödemenin ne kadarının ana paraya, ne kadarının faize, ne kadarının KDV ye ve diğer giderlere dağıtıldığı gösterilir.

İstenirse aynı ayrıntı dosya bazında alınabildiği gibi, tüm sistemde tarih aralıkları verilerek tahsil edilen paranın toplam dağıtıldığı kalemler de en ince ayrıntısına kadar raporlanır.

Muhasebesel taleplere göre alan ve rapor özelleştirilmeleri ve entegrasyon kolayca yapılabilir.

Sektörel Alanlardan Dosyalara Ulaşabilme

Sektörün kullandığı özel jargona uygun olarak hazırlanmış alanlarla yabancılık çekmeden icra, dava ve soruşturma dosyaları sorgulanabilir ve raporlanabilir.

Örneğin Elektrik Dağıtım Şirketlerinde Abonman Numarası, Muta No, Elektrik Fatura Seri Numarası, Kaçak Elektrik Tutanak Numarası, Tespit Tutanak Numarası gibi özel alanlar hem programın kullanımını kolaylaştırır, hem de dosyaların kolayca sorgulanmasını ve raporlanmasını sağlar.

Diğer Bazı Özellikler

Takip, Dava ve Soruşturma Haritaları

Takip, Dava ve Soruşturma Aşamaları

Toplu İşlemler

Toplu Yazışmalar

Ödeme Planı Hazırlama

Taksitlendirme ve Otomatik Taksit Takibi

Webden Sorgulama (Kullanıcılar ve vatandaşlar için)

Enerji Alacakları Takip Sistemi

Enerji Şirketlerinin alacaklarının takibi için hazırlanmış özel takip modülüdür. Bu modülde takibe konu alacaklar ve bu alacaklara ilişkin olarak alınmış her türlü teminat bir arada tutulur ve izlenir. * Takip alacağına ilişkin teminatların (her türlü resmi senet ile ipotek ve rehine bağlanmış Gayrimenkuller, araçlar, diğer menkuller hak ve alacaklar) alacağın tahsili amacı ile paraya çevrilmesinde takip edilecek yol ve kullanılacak takip formları, açılacak davalar, yapılacak suç duyuruları konusunda kullanıcı yasal normlar çerçevesinde yönlendirilir. * Sistemde tanımlanan özel takip ve dava araçları ile bu takiplerin tam otomatik olarak yapılması sağlanır. * Dosya Hesapları, Envanter Raporları, Risk Raporları ile bu sektördeki hukukçuların ve yöneticilerin işlerini kolaylaştırır. * Tüm İcra Takip Modüllerinde Enerji Şirketlerinin açtığı yanında muhatap olduğu icra takipleri de tutulur ve aynı hassas hesap anlayışı ile raporlanır.

Davaların Takibi

Ülkemizde ve Dünyada Enerji ile ilgili kurum ve kuruluşların özelleştirilmesi ile birlikte hizmet alanı her geçen gün genişlemekte ve muhatap olduğu sorunlar çeşitlenmekte ve tabii ki bu tür şirketlerin faaliyetleri doğrultusunda açılan ve muhatap olunan davalar da artmaktadır.

Enerji Üretim ve Dağıtım Şirketleri faaliyetleri sırasında ülkenin ve Dünyanın en önemli ticari kuruluşları ile işbirliği yapmakta, ortaklıklar kurmakta ve tabii ki uzlaşmazlık durumunda bu önemli ve güçlü kurumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu şirketlerin en fazla talep edilen ürün olan enerjinin dağıtımının ve pazarlanmasının yapılması konusunda da oluşan alacaklarının tahsili ile ilgili her türlü davalar için seri yazılımlara gereksinimleri bulunmaktadır.

Seri Dava Takibi

Enerji Hizmeti veren kurumlara destek veren hukuk departmanları ve avukatlar doğal olarak bu ürün ve hizmet çeşitliliği oranında dava ve icra takibi yükü altında kalmaktadırlar.

Duruşma ve Keşif Yönetimi

Davalara ilişkin tüm duruşma, keşif ve ara kararlar otomatik olarak iş haline getirilir ve sistem ajandasında ve yapılacak işler modülünde özel olarak raporlanır ve kullanıcılara ve yöneticilere hatırlatılır.

Hazır; haftalık, aylık, yıllık duruşma cetvelleri, duruşma ve keşiflerin sorumlu avukatlara göre dağılımı gibi özel raporlar ile desteklenmiştir.

Her duruşma ve keşfe ilişkin zabıtlar ile Bilirkişi Raporları sistemde o kayıt altında saklanır ve istendiğinde izlenir ve raporlanır.

Kanıt ve Doküman Yönetimi

Açılan ya da muhatap olunan her türlü dava ve takip dosyası ile ilgili bilirkişi raporları, fotoğraflar, beyanlar yine bu dosyaları zenginleştirmektedir!

Kısaca bu sektöre ait davaların ve icra dosyalarının takibinde normal davalara gösterilen özenin ve dikkatin üzerinde çaba sarf etmek gerekmektedir.

Hızlı Raporlama

Sorumlu avukat ve iş takipçileri bu özel dava ve takipleri yönetirken en küçük ayrıntıyı ve delili, en küçük bir uyarı veya notu göz önünden ayırmamalıdırlar.

Dava Dosyası ile ilişkili Suç Duyuruları, tamamlanmış davalara ilişkin yürütülen icra takipleri bir arada izlenebilmeli ve gerek genel müdürlük hukuk departmanına ve gerekse üst yönetim kademelerine hızla raporlanabilmelidir.

Düzenli ve Sağlıklı İletişim, Şirket içi Haberleşme

Dava ve Takip süreçleri yürütülürken avukatlar; bölge ve genel müdürlük avukatları ile doğrudan iletişim içerisinde olmalı ve bu iletişim bilgileri ile yazışmalar, her bir dosya ve belge, hatta iş üzerinden takip edilmelidir.

Akıllı Uyarı ve Hatırlatma Sistemi Bu dava ve suç duyuruları ile takiplere ilişkin uyarılar testi kırılmadan hem sorumlusuna ve hem de bu avukatların bağlı oldukları yöneticilere zamanından önce düzenli ve seçimli uyarılar ile hatırlatılmalıdır.

İşte Avukatmarket Lawyer Team bu hassas davaların takibi için gerekli tüm araç ve gelişmeleri düşünmüş ve yeni yazılımında uygulamıştır.

Yasal Sürece Uygun Dava Takibi Ülkenin lider Dava Yönetimi programı Dava Yönetimi Hukuk, ceza, İdare ve Vergi davalarını tabi oldukları Usul Yasaları ve ilgili oldukları diğer yasalar gereği takip edecektir.

Özellikli Davaların Takibi Özel Şirketlerülke ve dünya için çok önemli bu stratejik ürün ile ilgili olarak olarak hükümet ve diğer yönetim birimleri tarafından verilen pek çok idari karardan da doğrudan ya da dolayısı ile etkilenirler. Bu kararlara ilişkin yargı süreci Özel Şirketlertarafından titizlikle takip edilmelidir.

İdari Davalar Özellikleri ve yasalar gereği İdari Davalar özellik arz eden davalar olup, harç, vekalet ücreti ve süreler bakımından Adli Davalardan ayrılırlar. Bu davaların açılışından hükme bağlanmasına ve yüksek mahkeme süreçlerine kadar takibi Avukatmarket Hukuk Ailesi tarafından yapılmaktadır. Sistemimizin ülkenin en büyük belediyeleri tarafından tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biri de budur.

Vergi Davaları

Enerji, stratejik bir ürün olma özelliğinden de kaynaklanan nedenlerle gerek tahakkukunda ve gerekse tahsilatında özel vergilere tabi olan bir üründür. Bu nedenler ile ürün ile ilgili olsun, enerji şirketlerinin genel vergi yasalarından kaynaklanan uyuşmazlıkları nedeni ile olsun ortaya çıkan vergi sorunlarının takibinde bu süreci titizlikle takip eden dava programları gerekmektedir. Vergi Uyuşmazlıklarından doğan davalar da aynen İdari Davalarda olduğu gibi özellik arz eden davalar olup, harç, vekalet ücreti ve süreler bakımından Adli Davalardan ayrılırlar. Bu davaların da baştan sona takibi Hukuk Sistemimiz tarafından eksiksiz yapılmaktadır.

İstimlâk Davaları

Enerji şirketlerinin en fazla muhatap oldukları davalardan olan İstimlak davaları da yargı süreci ve uygulamalar bakımından farklılık arz etmektedir. Enerjinin taşınması ve dağıtılması ile ilgili olarak zaman zaman üst hakkı, zaman zaman da istimlak işlemleri enerji şirketlerini bu konularda yargı ortamına taşımaktadır. Hukuk Otomasyonu Sistemimizde bu davalara ait süreç analizi ve yazışma örnekleri yanında özel raporlamalar da kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaktadır.

Gayrimenkul Davaları

Tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Enerji Şirketlerinde de yönetmek zorunda oldukları gayrimenkuller bulunmaktadır. Bu gayrimenkullere ilişkin her türlü kira, el atmanın önlenmesi, tahliye davaları ile dava öncesi her türlü yazışmaların takibi ve sektörsel raporlamaları otomasyon sistemimizde kolaylıkla yapılmaktadır.

Gerçek Dava Riski Hesabı

Dava Değeri, Dava Öncesi ve sonrası faiz, tazminat ve giderler yanında kazanma ve kaybetme ihtimallerine göre yapılacak hesaplamalar neticesinde oluşacak dava vekalet ücretleri ile birlikte yönetimler için hazırlanacak risk raporlarında gerçek verilerin sunulmasını sağlayacaktır.

Yasal Sürelerin Yönetimi

Yasalar gereği işletilmesi gereken tüm süreler (zamanaşımı, dava, cevap, replik, düplik, temyiz, itiraz, tashihi karar vs) adli tatil süreleri de işletilerek takvimleşecek ve çok sayıda dosya ile uğraşmak durumunda kalan hukukçuları korkulu rüya görmekten kurtaracaktır.

Lehe ve Aleyhe Davaların aynı Özenle Takibi

Kurumların lehine ya da aleyhine tüm davalar yasalara uygun akademik bir anlayışla hazırlanan bu programlar sayesinde titizlikle tutulacak ve hızla raporlanacaktır.

Soruşturma (Savcılık)Dosyaları

Özellikle Enerji Hırsızlığı ve benzer davalar Enerji şirketlerinde hukuk departmanlarını meşgul eden davaların başında gelmektedir. Bu tür davalar kamu davası niteliği de taşıdığından bu şirketlerin hukukçuları tarafından en az alacakların takibi kadar önemli sayılmaktadır. Cezai Sorumluluk gerektiren davaların önemli bir kısmında muhakkak Savcılık Süreci işletilmektedir. Belediyeler de yapılan faaliyetler gereği bu tür soruşturmalar ile ya muhatap olmakta ya da yasa gereği gerçek ya da tüzel kişiler aleyhine suç duyurularında bulunmaktadırlar.

Davadan Bağımsız Soruşturma Yönetimi (Suç Duyuruları)

Savcılık sürecindeki tüm soruşturmalar her zaman kamu davası haline gelmeyebilir. Bu durumda da sistem bu dosyaları sonuna kadar takip eder ve neticelendirir.

Ceza Kararnamesi, Ön Ödeme Seçenekleri

Bu soruşturmalar takipsizlikle sonuçlanabileceği gibi; Ceza Kararnamesi, Ön Ödeme gibi farklı uygulamalar ile de bitirilebilirler.

Uzlaşma Çözümleri

Ceza Kanunumuzdaki geçmişi yeni sayılabilecek Uzlaşma Çözümü de yine Soruşturma dosyaları için önemli olan bir uygulamadır.

Davalarla İlişkili Soruşturma (Suç Duyurusu) Takibi

Soruşturma aşaması ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın tüm gelişmeleri sistem içinde ele alınmakta ve ilişkili olduğu, icra ya da dava dosyaları üzerinden bağlanmaktadır.

Özel Teftiş Raporları

Enerji Suçlarının en geniş ayrıntısı ile ele alındığı Avukatmarket Hukuk Ailesi Sistemlerinde Soruşturmadan, Ceza Davası (Kovuşturma) sürecinin sonuna kadar tüm aşamalar aynı titizlikle ele alınmış olup, Enerji Teftiş Birimleri için özel raporlar hazırlanmıştır.

Sözleşmeler

Tüm kurumların uymak zorunda oldukları sözleşmeler vardır. Bu sözleşmeler çoğu zaman bir dava ya da icra takibine konu olmazlar ama çok titiz şekilde takip edilmeleri gerekir.

Gerek yapılan ticari işlemler ile ilgili ve gerekse kurumun kendi özelinde hazırladığı tüm sözleşmeler sistemde tüm aşama ve ayrıntıları ile tutularak raporlanır.

Takip ya da dava konusu olsun olmasın her türlü sözleşmenin tüm edim ve uyarıları ile birlikte takip edilebildiği Sözleşme Yönetimi modülü Enerji Modülünün de ayrılmaz bir parçasıdır.

Tüm sözleşmelere yasal ve özel süreler işletilerek, edimlere ilişkin hatırlatmalar kurularak takip sıkıntısının önüne geçilmektedir.

Çok sayıda sözleşme örneği ile kullanıcılara kolaylık sağlanmaktadır.

Sözleşmelere ilişkin tüm dokümanlar sözleşmelerin altına bağlanabilir ve elektronik olarak imzalanabilir.

Dokümanlar

Avukatmarket Kurumsal Enerji Sisteminde her türlü bilgi ve belge sistemde elektronik ortamda tutulabilir ve sistemin her tarafından kolayca bu belgelere ulaşılabilir.

Evrak Takibi ve Mütalaalar

Gerek genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları ve müdürlüklerin ve çalışanlarının faydalanacağı mütalaalar, numara, tarih ve mütalaa veren bilgileri ile sistemde tutulur ve gerek önemli ayrıntılar ve gerekse içeriklerine göre istendiği anda ulaşılabilir.

Masraf ve Avans Yönetimi Muhasebe Teminat Takip Modülü

Mal Takip Modülü *Gayrimenkul Yönetimi *Menkul Yönetimi **Araçlar Yönetimi **Haklar Yönetimi **Alacaklar Yönetimi

Dosya Dağıtım Modülü

Entegrasyon * Kuruma ait tüm sistem ve databaselerle kolay iletişim kurma ve entegre olma özelliği vardır. Avukatmarket Sistemleri tüm gayrimenkul ve araç yönetim databaseleri ve belge yönetim sistemleri ile entegre olabilirler. * Kurum Veritabanından Otomatik İcra, Dava ve Soruşturma Dosyaları Oluşturma * Muhasebe ve Diğer Enerji Takip Sistemlerinde tutulan bilgilerden (kaçak elektrik, tespit vs) otomatik olarak icra ve dava dosyaları oluşturulmaktadır. * Kurum Veznelerine ödenen paraların takip dosyalarına otomatik olarak aktarılması ve dağıtımı yapılabilmektedir.

Ayrıca; *Kullanıcı Tanımlı Menüler *Kullanıcı Tanımlı Ekranlar *Kullanıcı Tanımlı Form ve Şablonlar *Performans Değerlendirmesi

Bu makaleyi paylaş :