/* Button used to open the contact form - fixed at the bottom of the page */ .open-button { background-color: #555; color: white; padding: 16px 20px; border: none; cursor: pointer; opacity: 0.8; position: fixed; bottom: 40px; right: 28px; width: 280px; }

Sistemin diğer bölümlerinde yapılan klasik dava ve icra takibine ve alt modüllerine (Ajanda, Doküman ve Evrak Yönetimi vs.) has özellikler Kamu sürümünde de aynen mevcuttur. Bu kısımda Belediyeler için özellikle geliştirilen ve ilave edilen bazı bölüm ve özellikler anlatılmaktadır.

Hukuk Otomasyonu Nedir?

Büyük küçük ölçekli olmasına bakılmaksızın, firmaların ya da gerçek şahısların yasal takibe düşmüş icra, dava, soruşturma takipleri ile birlikte gerek evrak takip, gerek doküman yönetimi, sözleşme ve gerekse sözel ve yazılı danışma istem ve çözümlerini, kişilere ve olaylara ilişkin bilgi ve belgelerle ilişkilendirerek yöneten, yasal ve tanımlanmış süre ve süreçlere göre otomatik olarak zamanlayıp takvimleyen, gerek masaüstü ve gerekse web ve mobil gereçlerle bu takip ve danışmanlık hizmetlerini veren kişi ve kurumların, tanımlama, dokümantasyon, izleme ve raporlama gibi iş ve işlemlerini kolaylaştıran sistemlerdir.

Mevcut Hukuk Otomasyonları ve Biz…

 • Bugüne dek hazırlanan hukuk programları çoğunlukla icra çıktıları almak ve takip işlerini hızlandırmak üzere yapılmış programlarla, avukatların içtihat ve mevzuat konusundaki taleplerini karşılamak üzere hazırlanmış hukuku yüzeysel olarak ele alan, hukuk süreçleri konusunda yetersiz, dar kapsamlı ve sınırlı alanlarda (icra, mevzuat, içtihat) programlardır.
 • Mevcut yazılımların geliştirilmesinde yeterince hukukçulara yönelik ihtiyaç analizleri yapılmamış, yüzeysel ortam analizleri ve son kullanıcı talepleri ile yetinilmiştir. Oysa programların kullanıcı dostu olması ne kadar önemli ise temel gereksinimleri karşılaması, özellikle usul kurallarını benimsemesi de o kadar önemlidir.
 • Piyasadaki standart programlar, kolay hazırlanabilen ve sadece TİCARİ ANLAYIŞLA HAZIRLANMIŞ programlardır.
 • Hukuk Yazılımları denince ülkemizde yıllarca İcra ile İçtihat ve Mevzuat yazılımları anlaşılmıştır.
 • DAVA YAZILIMLARI ise senelerden bu yana şirketimiz dışındaki tüm yazılım şirketlerinden üvey evlat muamelesi görmüştür. Özellikle, yasa ve usule uygun olarak hazırlanmış Dava Programı olarak sadece şirketimize ait program bulunmaktadır.
 • Özellikle Dava konusunda son zamanlarda ortaya çıkmış bazı ticari yazılımlar olmakla birlikte içerik ve kapsam olarak incelendiğinde; akademik yaklaşımdan ve yasal süreçlerden uzak, yetersiz ve yanıltıcı yazılımlar oldukları görülecektir.
 • Oysa şirketimiz ilk yazılım ürününü 2003 yılında Dava yazılımları alanında «Dava Yönetimi» adı ile çıkarmış ve bugüne değin bu segmentteki liderliğini hiçbir şirkete bırakmamıştır.
 • Deneyimlerimizle sabitir ki; Dava Takiplerinde Bankalar için olmazsa olmazlardan biri DAVA SÜREÇLERİNİN TAKİBİ’dir.
  • Tedbir uygulamalarından,
  • Davaları açılması ve Dava Dilekçelerine,
  • İlk itirazlara,
  • Davaya Cevap,
  • Replik,
  • Duplik dilekçelerine,
  • Delil ve Karşı Delil Listelerine,
  • Savunma ve Açıklama Dilekçelerine,
  • Islah ve Düzeltme Safhalarından,
  • Hüküm,
  • İtiraz,
  • İstinaf
  • Temyiz,
  • Tashih-i Karar ve İade-i Muhakeme,
  • Teminatların İadesi safhalarına kadar tüm süreçlerin yasal gerekliliklere ve DAVA TİPLERİNE uygun olarak takip edilmesi gerekmektedir.
 • Özellikle Duruşmaların, Keşiflerin ve diğer incelemelerin, mazeretli dosyaların, ara kararlarının istisnasız bir disiplin içinde takibi ve edası gerekmektedir.
 • Beklenen, bu süreçleri bir otomasyon programının takip etmesi, raporlaması ve yeri geldiğinde ilgilileri uyarmasıdır.

Üzücüdür ki bu safhalara uygun yazılım sistemleri (yazılımımız dışında) mevcut değildir.

Bankalara ve Varlık Şirketlerine Özel Bölümler

Sistemimiz bir alacak ve dava takip sisteminin tüm genel özelliklerini zaten karşılamaktadır. Ancak Finans Sektörüne ilişkin olarak bir hukuk sisteminde tabii ki genel takip özelliklerinin dışında da sektörsel talepler yer alacaktır.

Bankacılık ve Finans Sektörüne ilişkin genel başlıklar aşağıda sıralanmıştır.

Adi Alacakları Takip Sistemi

Kurumun Adi Alacaklarının takibine ilişkin işlemlerin yer aldığı bölümdür. Basit İcra Takip Gereksinimleri yanında Borçlu ölçeğinde hesap yapması sayesinde Takip Arkadaşlığına uygun hesaplamalar yapabilir.

Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Alacakları Takip Sistemi

 • Özellikle Bankalarca kullandırılan Bireysel Krediler ile Kredi Kartlarına ilişkin alacakların takip edildiği bölümdür.
 • Çok sayıda borçluya ilişkin çok sayıda alacak kaleminin kredi referans ve kredi kartı numaraları ile farklı kredi alacak gurup ve tipleri ile Şube,
 • Bölge ve Şube ayrımları ile takip edildiği özel bir takip sistemidir.
 • Risklerin sektörsel gereksinimler doğrultusunda her an sorgulanabildiği yüzlerce rapor içeren bu sistemde;
  • banka ya da finans kuruluşunun finans sistemine bağlı otomatik takip dosyaları oluşturma,
  • hukuk bürolarına ve avukatlarına performans kriterlerine göre dağıtım,
  • dosyaların online izlenmesi,
  • süreçli ve aşamalı yönlendirme,
  • avans ve masraf onay işlemleri,
  • performansa göre ücretlendirme,
  • seri takip işlemleri ve
  • tahsilatın merkezi operasyonlarla hızlandırılması gibi özel işlemleri kapsayan hukuk sistemidir.

Ödeme Planı ve Taksitlendirme Modülü

Sistemde gerek resmi taahhütler ve gerekse ödeme planlarında kullanılmak üzere hazırlanmış gelişmiş bir otomatik taksitlendirme modülü bulunmaktadır. Bu modül kullanılarak;

 • Basit Faiz ile
 • Faizin Standart olarak 3 aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile
 • Faizin Temerrüt ile 3 aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile
 • Faizin Temerrüt ile yıllık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile
 • Faizin Standart olarak yıllık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile
 • Faizin standart olarak aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile
 • Faizin Temerrüt aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile Hesaplamalar yapmaktadır.
 • Ödeme planının oluşturulmasında ayrıca ödeme koşul ve tarihlerine ilişkin sınırsız parametreler verilebilmektedir.
 • Ödeme planında farklı faiz tip ve oranları seçilebilmektedir.
 • Yapılan ödeme planları sistem tarafından otomatik olarak takip edilmekte ve kullanıcılar uyarılmaktadır.

Ödemelerin Dağılımı

 • Sisteme kaydı yapılan ödemelerin hangi takip kalemlerine dağıtılacağına karar verme ve dağıtılan ödemelerin kalemlere dağıtım detaylarını raporlama. BK 100, Azalan Bakiye ve Karma Hesap Seçenekleri ile);
 • Sistem yapılan her bir ödeme için hesap kalemlerine göre yaptığı dağılımı ayrıntılı olarak gösterir. Kısaca yapılan ödemenin ne kadarının anaparaya, ne kadarının faize, ne kadarının KDV ye ve diğer giderlere dağıtıldığı gösterilir.
 • İstenirse aynı ayrıntı dosya bazında alınabildiği gibi, tüm sistemde tarih aralıkları verilerek tahsil edilen paranın toplam dağıtıldığı kalemler de en ince ayrıntısına kadar raporlanır.
 • Muhasebesel taleplere göre alan ve rapor özelleştirilmeleri ve entegrasyon kolayca yapılabilir.

Sektörsel Alanlardan Dosyalara Ulaşabilme

 • Sektörün kullandığı özel jargona uygun olarak hazırlanmış alanlarla yabancılık çekmeden icra, dava ve soruşturma dosyaları sorgulanabilir ve raporlanabilir.
 • Özel alanlar hem programın kullanımını kolaylaştırır, hem de dosyaların kolayca sorgulanmasını ve raporlanmasını sağlar.

Ayrıca;

 • Takip, Dava ve Soruşturma Haritaları
 • Takip, Dava ve Soruşturma Aşamaları
 • Toplu İşlemler
 • Toplu Yazışmalar
 • Ödeme Planı Hazırlama
 • Taksitlendirme ve Otomatik Taksit Takibi
 • Bonuslu Vekâlet Ücret Hesabı
 • Webden Sorgulama (Kullanıcılar ve müşteriler-borçlular- için)

Ticari Krediler Takip Sistemi

 • Bankaların ve finans kuruluşların ticari alacaklarının (nakit ve gayri nakit-depo- alacakları) takibi için hazırlanmış özel takip modülüdür.
 • Bu modülde takibe konu alacaklar ve bu alacaklara ilişkin olarak alınmış her türlü teminat bir arada tutulur ve izlenir.
 • Takip alacağına ilişkin teminatların (her türlü resmi senet ile ipotek ve rehine bağlanmış Gayrimenkuller, araçlar, diğer menkuller hak ve alacaklar) alacağın tahsili amacı ile paraya çevrilmesinde takip edilecek yol ve kullanılacak takip formları, açılacak davalar, yapılacak suç duyuruları konusunda kullanıcı yasal normlar çerçevesinde yönlendirilir.
 • Sistemde tanımlanan özel takip ve dava araçları ile bu takiplerin tam otomatik olarak yapılması sağlanır.
 • Ticari alacağa ilişkin tüm alacak ve teminatlar yanında bu takibe ilişkin her türlü ihtarname, ihtiyati haciz ve tedbir ile ilam bilgileri, dava dosyaları, suç duyuruları, teminat için alınmış müşteri senetleri ile munzam senetler tek bir ticari takip klasöründe tutulur ve işlenir.
 • Sistem tarafından bu alacağa ilişkin tüm ticari hesap tek bir ekrandan izlenir ve raporlanır. *Hesaba ilişkin harç, vekalet ücreti, faiz, tazminat ve nasraf detayları ticari dosya bazında, borçlu bazında ayrı ayrı izlenir ve raporlanır.
 • Ticari Takip Klasörüne bağlı her türlü dava, icra ve soruşturma dosyaları farklı sorumlular ve avukatlar tarafından takip edilebilir.
 • Takip dosyalarına ilişkin karşı vekâlet ücretleri ile ticari takip dosyası için banka ya da finans kuruluşu tarafından verilecek olan sözleşme vekâlet ücretleri otomatik olarak hesaplanarak ayrıştırılır.
 • Ticari Takip Dosyasının tümüne ilişkin günlük ve ileri tarihli tam otomatik ödeme planları çıkarır ve otomatik olarak takip eder, aksayanlar konusunda takip klasörü yöneticisini ve ticari takip klasörüne bağlı icra, dava, soruşturma dosyalarının sorumlu avukatlarını elektronik asistanı, mail, SMS ve Altyazı uyarıcıları ile uyarır.
 • Ticari Dosya Hesapları, Envanter Raporları, Risk Raporları ile bu sektördeki hukukçuların ve yöneticilerin işlerini kolaylaştırır.
 • Tüm İcra Takip Modüllerinde finans kuruluşu ya da bankanın açtığı yanında muhatap olduğu icra takipleri de tutulur ve aynı hassas hesap anlayışı ile raporlanır.

Davalar

Tüm ticari faaliyet gösteren diğer tüzel kişiler gibi finans kuruluşlarının ve factoring Şirketlerinin de açtığı ya da muhatap olduğu davalar olacaktır.

Seri Dava Takibi

Finans Hizmeti veren kurumlara destek veren hukuk departmanları ve avukatlar doğal olarak bu ürün ve hizmet çeşitliliği oranında dava ve icra takibi yükü altında kalmaktadırlar.

Özellikli Davaların Takibi

Açılan ve muhatap olunan davalar özellikli davalar olup, Bankacılık Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku Borçlar Hukuku ve tabii ki Özel Hukuk ve Uluslar arası Hukuk dayanağı ile hazırlanmış sözleşmelerden, para ve kredi ilişkilerinden doğan bu dava, soruşturma ve İcra Takipleri yumağını her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir.

Duruşma ve Keşif Yönetimi

Davalara ilişkin tüm duruşma, keşif ve ara kararlar otomatik olarak iş haline getirilir ve sistem ajandasında ve yapılacak işler modülünde özel olarak raporlanır ve kullanıcılara ve yöneticilere hatırlatılır. Hazır; haftalık, aylık, yıllık duruşma cetvelleri, duruşma ve keşiflerin sorumlu avukatlara göre dağılımı gibi özel raporlar ile desteklenmiştir. Her duruşma ve keşife ilişkin zabıtlar ile Bilirkişi Raporları sistemde o kayıt altında saklanır ve istendiğinde izlenir ve raporlanır.

Kanıt ve Doküman Yönetimi

Açılan ya da muhatap olunan her türlü dava ve takip dosyası ile ilgili bilirkişi raporları, fotoğraflar, beyanlar yine bu dosyaları zenginleştirmektedir! Kısaca bu sektöre ait davaların ve icra dosyalarının takibinde normal davalara gösterilen özenin ve dikkatin üzerinde çaba sarf etmek gerekmektedir.

Hızlı Raporlama

Sorumlu avukat ve iş takipçileri bu özel dava ve takipleri yönetirken en küçük ayrıntıyı ve delili, en küçük bir uyarı veya notu göz önünden ayırmamalıdırlar. Dava Dosyası ile ilişkili Suç Duyuruları, tamamlanmış davalara ilişkin yürütülen icra takipleri bir arada izlenebilmeli ve gerek genel müdürlük hukuk departmanına ve gerekse üst yönetim kademelerine hızla raporlanabilmelidir.

Düzenli ve Sağlıklı İletişim, Şirket içi Haberleşme

Dava ve Takip süreçleri yürütülürken avukatlar; şubeler, bölge ve genel müdürlük avukatları ile doğrudan iletişim içerisinde olmalı ve bu iletişim bilgileri ile yazışmalar, her bir dosya ve belge, hatta iş üzerinden takip edilmelidir.

Akıllı Uyarı ve Hatırlatma Sistemi

Bu dava ve suç duyuruları ile takiplere ilişkin uyarılar testi kırılmadan hem sorumlusuna ve hem de bu avukatların bağlı oldukları yöneticilere zamanından önce düzenli ve seçimli uyarılar ile hatırlatılmalıdır. İşte Avukatmarket Lawyer Team bu hassas davaların takibi için gerekli tüm araç ve gelişmeleri düşünmüş ve yeni yazılımında uygulamıştır.

Yasal Sürece Uygun Dava Takibi

Ülkenin lider Dava Yönetimi programı Dava Yönetimi Hukuk, ceza, İdare ve Vergi davalarını tabi oldukları Usul Yasaları ve ilgili oldukları diğer yasalar gereği takip edecektir.

Vergi, İdare, Hukuk ve Ceza Davaları

Ayrıca Hukuk, İdare ve vergi Dava Dosyaları da tıpkı İcra Dosyaları gibi tüm hesap detaylarını içermektedir.

Gerçek Dava Riski Hesabı

Dava Değeri, Dava Öncesi ve sonrası faiz, tazminat ve giderler yanında kazanma ve kaybetme ihtimallerine göre yapılacak hesaplamalar neticesinde oluşacak dava vekalet ücretleri ile birlikte yönetimler için hazırlanacak risk raporlarında gerçek verilerin sunulmasını sağlayacaktır.

Yasal Sürelerin Yönetimi

Yasalar gereği işletilmesi gereken tüm süreler (zamanaşımı, dava, cevap, replik, düplik, temyiz, itiraz, tashihi karar vs) adli tatil süreleri de işletilerek takvimleşecek ve çok sayıda dosya ile uğraşmak durumunda kalan hukukçuları korkulu rüya görmekten kurtaracaktır.

Lehe ve Aleyhe Davaların aynı Özenle Takibi

Kurumların lehine ya da aleyhine tüm davalar yasalara uygun akademik bir anlayışla hazırlanan bu programlar sayesinde titizlikle tutulacak ve hızla raporlanacaktır.

Soruşturma (Savcılık)Dosyaları

 • Cezai Sorumluluk gerektiren davaların önemli bir kısmında muhakkak Savcılık Süreci işletilmektedir. Savcılık sürecindeki tüm soruşturmalar her zaman kamu davası haline gelmeyebilir.
 • Bu soruşturmalar takipsizlikle sonuçlanabileceği gibi; Ceza Kararnamesi, Ön Ödeme gibi farklı uygulamalar ile de bitirilebilirler.
 • Ceza Kanunumuzdaki geçmişi yeni sayılabilecek Uzlaşma Çözümü de yine Soruşturma dosyaları için önemli olan bir uygulamadır.
 • Soruşturma aşaması ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın tüm gelişmeleri sistem içinde ele alınmakta ve ilişkili olduğu, icra ya da dava dosyaları üzerinden bağlanmaktadır.
 • Finans Suçlarının en geniş ayrıntısı ile ele alındığı Avukatmarket Lawyer Team Sistemlerinde Soruşturmadan, Ceza Davası (Kovuşturma) sürecinin sonuna kadar tüm aşamalar aynı titizlikle ele alınmış olup, Bankacılık Teftiş Kurulları için özel raporlar hazırlanmıştır.

Sözleşmeler

 • Tüm kurumların uymak zorunda oldukları sözleşmeler vardır. Bu sözleşmeler çoğu zaman bir dava ya da icra takibine konu olmazlar ama çok titiz şekilde takip edilmeleri gerekir.
 • Gerek yapılan ticari işlemler ile ilgili ve gerekse kurumun kendi özelinde hazırladığı tüm sözleşmeler sistemde tüm aşama ve ayrıntıları ile tutularak raporlanır.
 • Takip ya da dava konusu olsun olmasın her türlü sözleşmenin tüm edim ve uyarıları ile birlikte takip edilebildiği Sözleşme Yönetimi modülü Finans Modülünün ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Tüm sözleşmelere yasal ve özel süreler işletilerek, edimlere ilişkin hatırlatmalar kurularak takip sıkıntısının önüne geçilmektedir.
 • Çok sayıda sözleşme örneği ile kullanıcılara kolaylık sağlanmaktadır.
 • Sözleşmelere ilişkin tüm dokümanlar sözleşmelerin altına bağlanabilir ve elektronik olarak imzalanabilir.

Dokümanlar

Avukatmarket Kurumsal Finans Sisteminde her türlü bilgi ve belge sistemde elektronik ortamda tutulabilir ve sistemin her tarafından kolayca bu belgelere ulaşılabilir.

Evrak Takibi ve Mütalaalar

Gerek şubeler ve gerekse diğer kullanıcıların faydalanacağı mütalaalar, numara, tarih ve mütalaa veren bilgileri ile sistemde tutulur ve gerek önemli ayrıntılar ve gerese içeriklerine göre istendiği anda ulaşılabilir.

 • Zarar
 • Yaşlandırma

Masraf ve Avans Yönetimi

 • SMM
 • Muhasebe
 • Teminat Takip Modülü
 • Mal Takip Modülü
  • Gayrimenkul Yönetimi
  • Menkul Yönetimi
   • Araçlar Yönetimi
   • Haklar Yönetimi
   • Alacaklar Yönetimi

İdari Takip Süreci

Dosya Dağıtım Modülü

Kampanya Modülü

Entegrasyon

Kuruma ait tüm sistem ve databaselerle kolay iletişim kurma ve entegre olma özelliği vardır.

Kullanıcı Tanımlı Menüler

Kullanıcı Tanımlı Ekranlar

Kullanıcı Tanımlı Form ve Şablonlar

Kullanıcı Tanımlı Rapor Tasarım Editörü

Performans Değerlendirmesi

Bu makaleyi paylaş :