/* Button used to open the contact form - fixed at the bottom of the page */ .open-button { background-color: #555; color: white; padding: 16px 20px; border: none; cursor: pointer; opacity: 0.8; position: fixed; bottom: 40px; right: 28px; width: 280px; }

Sayın Meslektaşımız

Kamu kurumlarında ve özellikle belediyelerde görev yapan meslektaşlarımızın gereksinimleri göz önünde bulundurularak hazırladığımız bu sistemde, görev yaptığınız birimin tüm gereksinimlerine uygun bölüm ve uygulamalar bulacağınızdan eminiz.

Belediyelere Özel Hukuk Otomasyonu

Genel Dava ve Takip Özellikleri

Sistemin diğer bölümlerinde yapılan klasik dava ve icra takibine ve alt modüllerine (Ajanda, Doküman ve Evrak Yönetimi vs.) has özellikler Kamu sürümünde de aynen mevcuttur. Bu kısımda Belediyeler için özellikle geliştirilen ve ilave edilen bazı bölüm ve özellikler anlatılmaktadır.

Hukuk Otomasyonu Nedir?

Büyük küçük ölçekli olmasına bakılmaksızın, firmaların ya da gerçek şahısların yasal takibe düşmüş icra, dava, soruşturma takipleri ile birlikte gerek evrak takip, gerek doküman yönetimi, sözleşme ve gerekse sözel ve yazılı danışma istem ve çözümlerini, kişilere ve olaylara ilişkin bilgi ve belgelerle ilişkilendirerek yöneten, yasal ve tanımlanmış süre ve süreçlere göre otomatik olarak zamanlayıp takvimleyen, gerek masaüstü ve gerekse web ve mobil gereçlerle bu takip ve danışmanlık hizmetlerini veren kişi ve kurumların, tanımlama, dokümantasyon, izleme ve raporlama gibi iş ve işlemlerini kolaylaştıran sistemlerdir.

Mevcut Hukuk Otomasyonları ve Biz…

 • Bugüne dek hazırlanan hukuk programları çoğunlukla icra çıktıları almak ve takip işlerini hızlandırmak üzere yapılmış programlarla, avukatların içtihat ve mevzuat konusundaki taleplerini karşılamak üzere hazırlanmış hukuku yüzeysel olarak ele alan, hukuk süreçleri konusunda yetersiz, dar kapsamlı ve sınırlı alanlarda (icra, mevzuat, içtihat) programlardır.
 • Mevcut yazılımların geliştirilmesinde yeterince hukukçulara yönelik ihtiyaç analizleri yapılmamış, yüzeysel ortam analizleri ve son kullanıcı talepleri ile yetinilmiştir. Oysa programların kullanıcı dostu olması ne kadar önemli ise temel gereksinimleri karşılaması, özellikle usul kurallarını benimsemesi de o kadar önemlidir.
 • Piyasadaki standart programlar, kolay hazırlanabilen ve sadece TİCARİ ANLAYIŞLA HAZIRLANMIŞ programlardır.
 • Hukuk Yazılımları denince ülkemizde yıllarca İcra ile İçtihat ve Mevzuat yazılımları anlaşılmıştır.
 • DAVA YAZILIMLARI ise senelerden bu yana şirketimiz dışındaki tüm yazılım şirketlerinden üvey evlat muamelesi görmüştür. Özellikle, yasa ve usule uygun olarak hazırlanmış Dava Programı olarak sadece şirketimize ait program bulunmaktadır.
 • Özellikle Dava konusunda son zamanlarda ortaya çıkmış bazı ticari yazılımlar olmakla birlikte içerik ve kapsam olarak incelendiğinde; akademik yaklaşımdan ve yasal süreçlerden uzak, yetersiz ve yanıltıcı yazılımlar oldukları görülecektir.
 • Oysa şirketimiz ilk yazılım ürününü 2003 yılında Dava yazılımları alanında «Dava Yönetimi» adı ile çıkarmış ve bugüne değin bu segmentteki liderliğini hiçbir şirkete bırakmamıştır.
 • Deneyimlerimizle sabitir ki; Dava Takiplerinde Belediyeler için olmazsa olmazlardan biri DAVA SÜREÇLERİNİN TAKİBİ’dir.
  • Tedbir uygulamalarından,
  • Davaları açılması ve Dava Dilekçelerine,
  • İlk itirazlara,
  • Davaya Cevap,
  • Replik,
  • Duplik dilekçelerine,
  • Delil ve Karşı Delil Listelerine,
  • Savunma ve Açıklama Dilekçelerine,
  • Islah ve Düzeltme Safhalarından,
  • Hüküm,
  • İtiraz,
  • İstinaf
  • Temyiz,
  • Tashih-i Karar ve İade-i Muhakeme,
  • Teminatların İadesi safhalarına kadar tüm süreçlerin yasal gerekliliklere ve DAVA TİPLERİNE uygun olarak takip edilmesi gerekmektedir.
 • Özellikle Duruşmaların, Keşiflerin ve diğer incelemelerin, mazeretli dosyaların, ara kararlarının istisnasız bir disiplin içinde takibi ve edası gerekmektedir.
 • Beklenen, bu süreçleri bir otomasyon programının takip etmesi, raporlaması ve yeri geldiğinde ilgilileri uyarmasıdır.

Üzücüdür ki bu safhalara uygun yazılım sistemleri (yazılımımız dışında) mevcut değildir.

Belediyelere Özel Hukuk Otomasyonu

Belediyecilik Sektörüne ilişkin olarak bir hukuk sisteminde tabii ki genel takip özelliklerinin dışında da sektörsel talepler yer alacaktır. Belediyecilik Sektörüne ilişkin genel başlıklar aşağıda sıralanmıştır. Dava Takip Sistemi Özellikle Belediyelerin açtığı ya da muhatap olduğu davalar oldukça fazladır. Ülkemizde ve Dünyada Belediyelerin hizmet alanı her geçen gün genişlemekte ve muhatap olduğu sorunlar çeşitlenmekte ve tabii ki belediyelere yönelik ya da belediyelerin açtığı davalar da artmaktadır. Bugün belediyeler sağlık hizmetlerinden taşımacılığa kadar bir çok hizmet alanında faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetleri sırasında ülkenin ve Dünyanın en önemli ticari kuruluşları ile işbirliği yapmakta, ortaklıklar kurmakta ve tabii ki uzlaşmazlık durumunda bu önemli ve güçlü kurumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Seri Dava Takibi Belediyecilik Hizmeti veren kurumlara destek veren hukuk departmanları ve avukatlar doğal olarak bu ürün ve hizmet çeşitliliği oranında dava ve icra takibi yükü altında kalmaktadırlar. Duruşma ve Keşif Yönetimi Davalara ilişkin tüm duruşma, keşif ve ara kararlar otomatik olarak iş haline getirilir ve sistem ajandasında ve yapılacak işler modülünde özel olarak raporlanır ve kullanıcılara ve yöneticilere hatırlatılır. Hazır; haftalık, aylık, yıllık duruşma cetvelleri, duruşma ve keşiflerin sorumlu avukatlara göre dağılımı gibi özel raporlar ile desteklenmiştir. Her duruşma ve keşfe ilişkin zabıtlar ile Bilirkişi Raporları sistemde o kayıt altında saklanır ve istendiğinde izlenir ve raporlanır. Kanıt ve Doküman Yönetimi Açılan ya da muhatap olunan her türlü dava ve takip dosyası ile ilgili bilirkişi raporları, fotoğraflar, beyanlar yine bu dosyaları zenginleştirmektedir! Kısaca bu sektöre ait davaların ve icra dosyalarının takibinde normal davalara gösterilen özenin ve dikkatin üzerinde çaba sarf etmek gerekmektedir. Hızlı Raporlama Sorumlu avukat ve iş takipçileri bu özel dava ve takipleri yönetirken en küçük ayrıntıyı ve delili, en küçük bir uyarı veya notu göz önünden ayırmamalıdırlar. Dava Dosyası ile ilişkili Suç Duyuruları, tamamlanmış davalara ilişkin yürütülen icra takipleri bir arada izlenebilmeli ve gerek genel müdürlük hukuk departmanına ve gerekse üst yönetim kademelerine hızla raporlanabilmelidir. Düzenli ve Sağlıklı İletişim, Şirket içi Haberleşme Dava ve Takip süreçleri yürütülürken avukatlar; bölge ve genel müdürlük avukatları ile doğrudan iletişim içerisinde olmalı ve bu iletişim bilgileri ile yazışmalar, her bir dosya ve belge, hatta iş üzerinden takip edilmelidir. Akıllı Uyarı ve Hatırlatma Sistemi Bu dava ve suç duyuruları ile takiplere ilişkin uyarılar testi kırılmadan hem sorumlusuna ve hem de bu avukatların bağlı oldukları yöneticilere zamanından önce düzenli ve seçimli uyarılar ile hatırlatılmalıdır. İşte Lawyer Team bu hassas davaların takibi için gerekli tüm araç ve gelişmeleri düşünmüş ve yeni yazılımında uygulamıştır. Yasal Sürece Uygun Dava Takibi Ülkenin lider Dava Yönetimi programı Dava Yönetimi Hukuk, ceza, İdare ve Vergi davalarını tabi oldukları Usul Yasaları ve ilgili oldukları diğer yasalar gereği takip edecektir. Özellikli Davaların Takibi Belediyeler Yerel Yönetim Kuruluşları olarak pek çok yerel karara imza atarlar ve bu kararlar vatandaşların ya da ilgili ticari ya da gayri ticari firmaların başvuruları ile yargı denetimine tabi tutulur. İdari Davalar Özellikleri ve yasalar gereği İdari Davalar özellik arz eden davalar olup, harç, vekalet ücreti ve süreler bakımından Adli Davalardan ayrılırlar. Bu davaların açılışından hükme bağlanmasına ve yüksek mahkeme süreçlerine kadar takibi Lawyer Team tarafından yapılmaktadır. Sistemimizin ülkenin en büyük belediyeleri tarafından tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biri de budur. Vergi Davaları Yine belediyeler vergi toplayan kurumlardır. Vergi Uyuşmazlıklarından doğan davalar da aynen İdari Davalarda olduğu gibi özellik arz eden davalar olup, harç, vekalet ücreti ve süreler bakımından Adli Davalardan ayrılırlar. Bu davaların da baştan sona takibi Hukuk Sistemimiz tarafından eksiksiz yapılmaktadır. İstimlâk Davaları Belediyelerin en fazla muhatap oldukları davalardan olan İstimlak davaları da yargı süreci ve uygulamalar bakımından farklılık arz etmektedir. Hukuk Otomasyonu Sistemimizde bu davalara ait süreç analizi ve yazışma örnekleri yanında özel raporlamalar da kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaktadır. Gayrimenkul Davaları Tüm belediyelerin yönetmek zorunda oldukları gayrimenkuller bulunmaktadır. Bu gayrimenkullere ilişkin her türlü kira, el atmanın önlenmesi, tahliye davaları ile dava öncesi her türlü yazışmaların takibi ve sektörsel raporlamaları otomasyon sistemimizde kolaylıkla yapılmaktadır. Gerçek Dava Riski Hesabı Dava Değeri, Dava Öncesi ve sonrası faiz, tazminat ve giderler yanında kazanma ve kaybetme ihtimallerine göre yapılacak hesaplamalar neticesinde oluşacak dava vekalet ücretleri ile birlikte yönetimler için hazırlanacak risk raporlarında gerçek verilerin sunulmasını sağlayacaktır. Yasal Sürelerin Yönetimi Yasalar gereği işletilmesi gereken tüm süreler (zamanaşımı, dava, cevap, replik, düplik, temyiz, itiraz, tashihi karar vs) adli tatil süreleri de işletilerek takvimleşecek ve çok sayıda dosya ile uğraşmak durumunda kalan hukukçuları korkulu rüya görmekten kurtaracaktır. Lehe ve Aleyhe Davaların aynı Özenle Takibi Kurumların lehine ya da aleyhine tüm davalar yasalara uygun akademik bir anlayışla hazırlanan bu programlar sayesinde titizlikle tutulacak ve hızla raporlanacaktır.

Soruşturma (Savcılık)Dosyaları Cezai Sorumluluk gerektiren davaların önemli bir kısmında muhakkak Savcılık Süreci işletilmektedir. Belediyeler de yapılan faaliyetler gereği bu tür soruşturmalar ile ya muhatap olmakta ya da yasa gereği gerçek ya da tüzel kişiler aleyhine suç duyurularında bulunmaktadırlar. Davadan Bağımsız Soruşturma Yönetimi (Suç Duyuruları) Savcılık sürecindeki tüm soruşturmalar her zaman kamu davası haline gelmeyebilir. Bu durumda da sistem bu dosyaları sonuna kadar takip eder ve neticelendirir. Ceza Kararnamesi, Ön Ödeme Seçenekleri Bu soruşturmalar takipsizlikle sonuçlanabileceği gibi; Ceza Kararnamesi, Ön Ödeme gibi farklı uygulamalar ile de bitirilebilirler. Uzlaşma Çözümleri Ceza Kanunumuzdaki geçmişi yeni sayılabilecek Uzlaşma Çözümü de yine Soruşturma dosyaları için önemli olan bir uygulamadır. Davalarla İlişkili Soruşturma (Suç Duyurusu) Takibi Soruşturma aşaması ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın tüm gelişmeleri sistem içinde ele alınmakta ve ilişkili olduğu, icra ya da dava dosyaları üzerinden bağlanmaktadır. Özel Teftiş Raporları Belediyecilik Suçlarının en geniş ayrıntısı ile ele alındığı Lawyer Team' de Soruşturmadan, Ceza Davası (Kovuşturma) sürecinin sonuna kadar tüm aşamalar aynı titizlikle ele alınmış olup, Belediye Teftiş Birimleri için özel raporlar hazırlanmıştır. Belediye Alacakları Takip Sistemi Belediyelerin alacaklarının takibi için hazırlanmış özel takip modülüdür. Bu modülde takibe konu alacaklar ve bu alacaklara ilişkin olarak alınmış her türlü teminat bir arada tutulur ve izlenir. Takip alacağına ilişkin teminatların (her türlü resmi senet ile ipotek ve rehine bağlanmış Gayrimenkuller, araçlar, diğer menkuller hak ve alacaklar) alacağın tahsili amacı ile paraya çevrilmesinde takip edilecek yol ve kullanılacak takip formları, açılacak davalar, yapılacak suç duyuruları konusunda kullanıcı yasal normlar çerçevesinde yönlendirilir. Sistemde tanımlanan özel takip ve dava araçları ile bu takiplerin tam otomatik olarak yapılması sağlanır. Dosya Hesapları, Envanter Raporları, Risk Raporları ile bu sektördeki hukukçuların ve yöneticilerin işlerini kolaylaştırır. Tüm İcra Takip Modüllerinde Belediyelerin açtığı yanında muhatap olduğu icra takipleri de tutulur ve aynı hassas hesap anlayışı ile raporlanır.

Adi Alacakları Takip Sistemi Kurumun Adi Alacaklarının takibine ilişkin işlemlerin yer aldığı bölümdür. Basit İcra Takip Gereksinimleri yanında Borçlu ölçeğinde hesap yapması sayesinde Takip Arkadaşlığına uygun hesaplamalar yapabilir. Ödeme Planı ve Taksitlendirme Modülü Sistemde gerek resmi taahhütler ve gerekse ödeme planlarında kullanılmak üzere hazırlanmış gelişmiş bir otomatik taksitlendirme modülü bulunmaktadır. Bu modül kullanılarak; Basit Faiz ile Faizin Standart olarak 3 aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile Faizin Temerrüt ile 3 aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile Faizin Temerrüt ile yıllık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile Faizin Standart olarak yıllık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile Faizin standart olarak aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile Faizin Temerrüt aylık devrelerde anaparaya ilave edilmesi ile Hesaplamalar yapmaktadır. Ödeme planının oluşturulmasında ayrıca ödeme koşul ve tarihlerine ilişkin sınırsız parametreler verilebilmektedir. Ödeme planında farklı faiz tip ve oranları seçilebilmektedir. Yapılan ödeme planları sistem tarafından otomatik olarak takip edilmekte ve kullanıcılar uyarılmaktadır. Ödemelerin Dağılımı Sisteme kaydı yapılan ödemelerin hangi takip kalemlerine dağıtılacağına karar verme ve dağıtılan ödemelerin kalemlere dağıtım detaylarını raporlama. BK 84 Azalan Bakiye ve Karma Hesap Seçenekleri ile); Sistem yapılan her bir ödeme için hesap kalemlerine göre yaptığı dağılımı ayrıntılı olarak gösterir. Kısaca yapılan ödemenin ne kadarının anaparaya, ne kadarının faize, ne kadarının KDV ye ve diğer giderlere dağıtıldığı gösterilir. İstenirse aynı ayrıntı dosya bazında alınabildiği gibi, tüm sistemde tarih aralıkları verilerek tahsil edilen paranın toplam dağıtıldığı kalemler de en ince ayrıntısına kadar raporlanır. Muhasebesel taleplere göre alan ve rapor özelleştirilmeleri ve entegrasyon kolayca yapılabilir. Sektörsel Alanlardan Dosyalara Ulaşabilme Sektörün kullandığı özel jargona uygun olarak hazırlanmış alanlarla yabancılık çekmeden icra, dava ve soruşturma dosyaları sorgulanabilir ve raporlanabilir. Özel alanlar hem programın kullanımını kolaylaştırır, hem de dosyaların kolayca sorgulanmasını ve raporlanmasını sağlar. Takip, Dava ve Soruşturma Haritaları Takip, Dava ve Soruşturma Aşamaları Toplu İşlemler Toplu Yazışmalar Ödeme Planı Hazırlama Taksitlendirme ve Otomatik Taksit Takibi Webden Sorgulama (Kullanıcılar ve vatandaşlar için)

Sözleşmeler Tüm kurumların uymak zorunda oldukları sözleşmeler vardır. Bu sözleşmeler çoğu zaman bir dava ya da icra takibine konu olmazlar ama çok titiz şekilde takip edilmeleri gerekir. Gerek yapılan ticari işlemler ile ilgili ve gerekse kurumun kendi özelinde hazırladığı tüm sözleşmeler sistemde tüm aşama ve ayrıntıları ile tutularak raporlanır. Takip ya da dava konusu olsun olmasın her türlü sözleşmenin tüm edim ve uyarıları ile birlikte takip edilebildiği Sözleşme Yönetimi modülü Belediyecilik Modülünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm sözleşmelere yasal ve özel süreler işletilerek, edimlere ilişkin hatırlatmalar kurularak takip sıkıntısının önüne geçilmektedir. Çok sayıda sözleşme örneği ile kullanıcılara kolaylık sağlanmaktadır. Sözleşmelere ilişkin tüm dokümanlar sözleşmelerin altına bağlanabilir ve elektronik olarak imzalanabilir. Dokümanlar Lawyer Team Kurumsal Belediyecilik Sisteminde her türlü bilgi ve belge sistemde elektronik ortamda tutulabilir ve sistemin her tarafından kolayca bu belgelere ulaşılabilir. Evrak Takibi ve Mütalaalar Gerek genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları ve müdürlüklerin ve çalışanlarının faydalanacağı mütalaalar, numara, tarih ve mütalaa veren bilgileri ile sistemde tutulur ve gerek önemli ayrıntılar ve gerekse içeriklerine göre istendiği anda ulaşılabilir. Masraf ve Avans Yönetimi Muhasebe Teminat Takip Modülü Mal Takip Modülü • Gayrimenkul Yönetimi • Menkul Yönetimi o Araçlar Yönetimi o Haklar Yönetimi o Alacaklar Yönetimi Dosya Dağıtım Modülü Entegrasyon Kuruma ait tüm sistem ve databaselerle kolay iletişim kurma ve entegre olma özelliği vardır. Lawyer Team Hukuk Otomasyon Sistemleri tüm belediye gayrimenkul ve araç yönetim databaseleri ve belge yönetim sistemleri ile entegre olabilirler.

 • Kullanıcı Tanımlı Menüler
 • Kullanıcı Tanımlı Ekranlar
 • Kullanıcı Tanımlı Form ve Şablonlar
 • Performans Değerlendirmesi
 • Belediye Alt Kuruluşlarına Ait Dosyaların bir arada izlenmesi

Bugün belediyecilik hizmetleri farklı alanlarda farklı yapılanma modelleri ile sürdürülmektedirler. Belediyeler vatandaşa hizmet götürebilmek için şirketler kurmakta, döner sermaye işletmeleri açmaktadırlar. Her bir yapılanma farklı alt birimleri ve bunlara bağlı farklı hukuk departmanlarını gerekli kılmaktadır. Oysa tümü de belediyeye bağlı olarak hizmet vermektedirler. İşte belediyenin tüm risk ve uyuşmazlıklarını bir arada takip edebilmesi bakımından sistemimiz tüm bu alt birimlerin hukuk servislerini yeniden yapılandırmakta ve kendi birimlerinde bağımsız çalışmalarını sağlarken, istendiğinde tüm bu birimlere ait dosyaların birlikte denetlenmesini ve raporlanmasını da sağlamaktadır.

Bu makaleyi paylaş :