Dava Yönetimi

Sayın Ziyaretçimiz

Avukatlık mesleği en kutsal mesleklerden biridir. Hukukçuluk ve özellikle Avukatlık, Adalet duygusu güçlü insanlar tarafından tercih edilen bir meslektir. Zorda olan insanlara yardım etmek, onları savunmak, içinde bulundukları çaresiz durumdan kurtarmak bu mesleği seven insanların en büyük hazzıdır.

Avukatlık mesleğine isteyerek ulaşmış olanların tümü bu mesleği düşlerken kendilerini koydukları resmin içinde daima dava avukatıdırlar. Sanırım bu mesleği bugün icra edenlerin hemen hiçbiri iş takibi ya da icra takibi yaparken kendini avukat olarak hayal etmemişlerdir.

Dava ve Savunma, avukatlık mesleğinin özünde vardır. Davalar avukatların göz nuru dökerek işledikleri eserleridir. Elbette ki bu eserlerin çağın gelişmelerine uygun olarak en gelişmiş sistemlerde takip edilmeleri her geçen gün çeşitlenen ve sayıca artan uyuşmazlıkların takibinde avukatlara yardımcı olacaktır.

Dava Dosyalarının takibi, icra takiplerine göre daha fazla özen ister. İcra takibinde yapılmış hataların (eğer zamanaşımı gibi kritik bir hata değil ise) çoğunlukla telafisi vardır.

Oysa dava dosyaları ile ilgili olarak yasanın öngördüğü itiraz, defi, cevap, temyiz vs farklı süreler bulunmaktadır ki, bunlardan birinin gözden kaçırılması telafisi olanaksız zararlara yol açabilir.

Müvekkillerimiz bu hatalar nedeni ile maddi kayıplara uğrayabilecekleri gibi, hapis, para cezası gibi para ile telafisi olanaksız zararlara da uğrayabilirler. Bu nedenle davaların takibi başta o davanın tabii olduğu usul hükümleri olmak üzere birçok kaide ve kurala uymayı gerektirmektedir.

Oysa günümüzde dava süreci ve bu süreçteki her türlü tebligat, belge ve süreli işin takibi artık manüel takip edilemeyecek kadar çeşitlenmiş ve çetrefilli hale gelmiştir.

Çağdaş birçok ülkede hukuk yazılımları bizdekinin aksine dava ve büro otomasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. İcra Takip programları ise azınlıktadır ve önem sırası avukat için düşüktür.

Ülkemizde dava dosyalarının takiplerinin elektronik ortamda tutulması konusunda çok yoğun bir alışkanlık olduğu söylenemez. Ancak günümüzde teknoloji dava dosya girdilerinden mantık yürüten ve tavsiyelerde bulunan, avukata yoğun iş yaşamında mesleki destek veren dava programlarının yazılmasını sağlamıştır.

Diğer yandan her türlü bilgi birikimlerinin ve işlemlerinin hızla internet ve elektronik ortama kayması ile anlaşmazlıkların konusu olan belgelerin türünü de değiştirmiştir. Artık internet üzerinde yapılan sözleşmelerin, işlemlerin, kredi kartlarının, sayısal imza ve şifrelerin dava konusu olduğu bir dönem başlamıştır.

Kişi ve kuruluşlar tüm dokümanlarını elektronik ortama taşımaya başlamışlar, yenilerini ise elektronik ortamda yapmaya başlamışlardır.

Elektronik imza yasası ile birlikte devlet de yasalarda kanıt sayılan belgeler arasında elektronik dokümanlara, elektronik imza ile işaretlenmiş belgelere yer vermiştir.

Kısaca elektronik belgeler ve bilgisayar davanın içine çoktan girmiştir. Davanın da elektronik ortamda tutulması, dava programlarının sayısız yararları yanında, bu anlaşmazlıklarla uğraşmak zorunda kalan avukatların konuya da daha hâkim olmalarını sağlayacaktır.

Bugün avukatlar artık ülkemizde de davalarının takibi için dava yazılımlarına gereksinim duymaktadırlar.

Özellikle sigorta şirketleri, aracı kurumlar, bankalar ve aleyhe davalarda en çok dava takibi olan devlet kuruluşları davalarının (tabii ki tüm ayrıntıları ile birlikte) takibinde dava programı kullanmaya başlamışlardır.

Öte yandan devlet de; diğer devlet uygulamaları ve hizmetleri yanında, hukuk konusunda hazırladığı UYAP projesi ile İcra Takibi ve Elektronik Dava konusunda çok ciddi adımlar atmıştır.

Projeleri yasaları referans alan dava programları her geçen gün avukatlık bürolarındaki yerlerini daha da sağlamlaştıracaklardır.

Yukarıda sayılanlar Dava programı kullanma gerekliliği konusunda çok önemli başlıklardan sadece bazılarıdır.

İcra Yönetimi

Ülkemiz hukukçuları hukuk yazılımları ile, İcra programlarını kullanarak tanışmıştır diyebiliriz. Dava dosyaları avukatlara, uzun yargılama ve temyiz süreçleri sonucunda ve kısmen de başarıya bağlı olarak para kazandırırken, İcra Takip Hukuku icra takiplerinin çok daha kısa sürede kazanç getirmesi nedeni ile birçok avukat tarafından tercih edilmektedir.

Müvekkiller tarafından özellikle tecrübe isteyen dava dosyalarının daha tecrübeli hukukçularımıza yönlendirilmesi nedeni ile daha fazla enerji ve çaba gerektiren İcra Takipleri ise daha genç jenerasyon tarafından takip edilmektedir.

Ekonomik krizler, karşılıksız çıkan çek ve senetler ile son dönemlerde tırmanan kredi ve kredi kartı krizleri icra takiplerine yönelimi hızlandırmış ve icra takip programlarına olan gereksinimler de artmıştır.

Dava yanında daha basit yargılama ve uygulama mevzuatına tabii olmakla birlikte İcra Takiplerinin usule uygun yapılmaması ve takip süreçlerine uyulmaması avukata ve doğal olarak müvekkillerine para ve zaman kaybettirebilir.

Kullanıcı dosyanın İcra ve İflas Hukuku yanında Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, 6570 sayılı kanun vs yasa hükümlerine uygun şekilde takip edildiğinden, hesaplarının yasa ve sözleşme kurallarına uygun yapıldığından, takip formları ve müzekkereler ile ilgili çıktılarının resmi mercilerce kabul göreceğinden emin olmak istemektedir.

Zira usul ve yasaya aykırı takip çıktıları kullanıcıları ve müvekkillerini zarara uğratabildiği gibi, takip sürecinde yapılan faiz, vekalet ücreti ve masraf hesapları, taahhüt ve ödeme planı uygulamaları ile Dövizli Takip uygulamalarındaki kur hesapları da bir takip programının hiçbir zaman göz ardı etmemesi gereken hususlardır.

Görüldüğü üzere avukat ve tabii ki icra takip programları kullanan kurumların İcra Takip Programlarından beklentileri de üst düzeydedir.

Kolay kullanım, kullanıcı tanımlı yapı ve seri işlem yapabilme kabiliyetleri kullanıcılar tarafından alınacak icra programlarında tercih nedeni olmaktadır.

Hukuk Muhasebesi Yönetimi

Tüm hukuk büroları ve departmanlarında müvekkile hesap raporları verileceği zaman panik yaşanır. Nedeni masraf yada avanslar konusundaki kayıtların düzgün tutulmamış olabileceği şüphesidir.

Eğer avukatlık bürosunda hukuk muhasebesi konusunda bir tedbir alınmadı ise yasal sorumluluklara kadar varabilecek bazı sıkıntılar var demektir.

Muhasebede Avukatlık Ücret Sözleşmesi Önemlidir!

Müvekkilden gelen dosya ister bir dava yada icra takip dosyası olsun, isterse basit bir ihtarname yada onaylatılacak bir sözleşme olsun, muhakkak müvekkillerimizle aramızda bir avans, masraf ve vekalet ücreti ilişkisi doğuracaktır.

Bürolarımızda/bölümlerimizde her gün bu tür hareketler onlarca kez yaşanmaktadır.

Müvekkilden avans bazen iş ya da dosya bazında, bazen ise topluca gelecektir. Yapılan masrafların bir kısmının resmi, bir kısmı gayri resmi olmasının yanında her zaman müvekkile karşılatamayacağımız işlemi hızlandırıcı masraflar -genel kullanılan tabirle “Dönmeyen Giderler de olacaktır.

Personelinizle aranızdaki hesabı nasıl tutuyorsunuz?

Bu arada muhakkak ki alınan avanslar bürodaki personel tarafından sarf edilecektir. Aynı şekilde büroda ya da görev mahallinde  personelin büro adına tahsil ettiği paralar olacaktır. Yine personelinize verdiğiniz maaş avansları, ikramiyeler de onun hesabına borç olarak kaydedilmelidir.

Bu durum da da tabii ki büro personeli ile bu kez büro ortakları arasında bir masraf avans ilişkisi doğuracaktır. Ay sonunda personele yapılacak ödemeler için tüm dosyaların yapılan masraflarının, personele verilen büro masraf avansları, maaş avansları ile karşılaştırılması gerekecektir. Bu durum her ay, belki her hafta durmaksızın yinelenecektir.

Müvekkil hesabı sürekli kontrol edilmeli!

Tabii ki borçlulardan tahsil edilen paralar nedeni ile müvekkil hesabına kaydedilmesi gereken hareketler, dosyalardan çekilen teminat karşılığı paralar ile doğacak iade avans kalemleri müvekkille aramızdaki parasal hareketleri oldukça karıştıracaktır.

Masrafların iş yada dosyalarla ilişkilendirilmesi, her bir iş ya da dosyanın vekalet ücretinin hesaplanması, kaldı ise avanstan düşülerek müvekkilin bilgilendirilmesi gerekecektir.  

Düzenli yapılan bilgilendirmeler muhakkak ki müvekkilin büronuza olan güvenini arttıracaktır. Düzenli bilgilendirmeler, an cak ve ancak büronuzdaki müvekkil kayıtlarının da düzenli güncellenmesi ile olabilir. 

Sözleşme Yönetimi

Sözleşmeler, muhtemelen, bütün hukuk büroları için en önemli belgelerdir. Gerek avukatın müvekkilleri ile, gerek çalışanları ile ve gerekse ofis ile ilgili olarak tüm tedarikçilerle yaptıkları sözleşmeler o büro için önem arz etmektedir.

Avukatın işi gereği müvekkillerinin yaptığı her türlü sözleşme ile de ilgilenmesi mesleği gereğidir. Müvekkillerin tüm işleri, ticari anlaşmalara ve bu anlaşmalar gereğince yüklenilen karşılıklı edimlere dayanmaktadır. Dolayısı ile bu edimlerin, yüklenimlerin zamanında gerçekleştirilmesi o müvekkilin ticari kazancı ve geleceği bakımından önem arzetmektedir.

Çoğu zaman müvekkilleri adına bu sözleşmeleri avukat hazırlar, ya da hazırlanmış sözleşmeleri müvekkilleri adına kontrol eder.

Gerçekte sözleşmelerin hazırlanması sırasında dikkatten kaçan hususlar, gerek müvekkil ve gerekse avukat bakımından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Olaya ve gereksinime uygun sözleşmelerin hazırlanması yanında, sözleşme ile üstlenilen edimlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi de dikkat ve özen isteyen önemli işlerdir.

Geniş ve hemen tüm ticari ve özel hayattan doğan sözleşmeleri içeren kütüphanesi ile avukjatlara çok önemli bir mesleki kaynak niteliğindedir.
Sözleşmelerin hazırlanması ile ilgili olarak temel alan ve kurallar bakımından avukatı uyaran altyapısı ile daha sözleşmelerin hazırlanması aşamasında yol gösterir.
Sözleşmelerin taslak aşamasından başlayarak, imza ve uygulama tarihleri konusunda yardımcı olur ve hatırlatmalar yapar.
Sözleşmelerin her bir maddesi ile ilgili olarak not alma, hatırlatma kurabilme olanakları mevcuttur.
Hazırlanan sözleşmelerin sisteme ilgili sözleşme kaydının altına bağlanması ve istendiğinde ön izleme, tekrar işleme, mail yolu ile ilgilisine gönderme olanakları bulunmaktadır.
İlgili Sözleşme kaydının altına sözleşme ile ilgili her türlü ekin (tapu, araç bilgileri, senetler, fotoğraflar, ek protokoller) bağlanması olanaklıdır.

Danışmanlık Yönetimi

Danışmanlık çok geniş bir kavram ve  bir çok sektör için farklı anlamlar taşıdığını bilmekteyiz. Ancak danışmanlık kavramının hukuk segmenti için daha kapsamlı bir anlam taşıdığını kabul etmek gerekmektedir. Gerek her sektör için vazgeçilmez önem taşıyan sözleşmeler yönetimi ve gerekse genel hukuk kuralları bakımından ticaret hayatında hukukçunun danışmanlığı tüm diğer sektörlere göre daha ağırlıklı ve önemlidir.

Danışma Ücrete Tabiidir...

Gerek hizmetin sunulması ve gerekse ölçümlenerek değerlendirilmesi konuları, farklı parametreler içermekte ve danışman ile danışmanlık alan şirket arasında yapılan anlaşma gereği bağıtlanmaktadır.

LT Danışmanlık yönetimi; hem hukuk segmenti için bu kavramın anlam ve kapsamı ve hem de farklı parametrelere göre danışmanlık sözleşmeleri hazırlanarak, hizmetin ölçülmesi ve ücretlendirilmesi konularında kullanıcıya kolaylık ve vizyon sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Aslında bugüne kadar belki gerçekleştirme fırsatını bulamadığımız danışmanlık hizmetlerinin mesleğimizde ne kadar çok yer tuttuğunu yakından görebileceğimiz bir sistemden söz etmekteyiz.

Yapılan tüm işlerin ölçümlenmesi sadece ücretlendirme bakımından değil, aynı zamanda performans bakımından da ilgili büroya sayısız faydalar sağlayan istatistikler kazandırmaktadır.

Elemanların genel performansı, hangi elemanın hangi işte performansının yüksek olduğu, hangi müvekkil için aylık/yıllık kaç saat zaman harcandığı, hangi hukuk kolunda ne kadar zaman harcanarak ne kadar para kazanıldığı v.s. gibi konularda hazırlanan raporlarla, büro çalışmaları ve iş akışları tekrar gözden geçirilebilir.

LT Danışmanlık Yönetiminde her müvekkile ve istenir ise here müvekkilin her işine ayrı ücret sözleşmesi düzenlenebilmektedir. Sözleşmeler eleman bazında ve her iş kategorisine farklı hazırlanarak; gerekirse aynı iş üzerinde çalışan farklı elemanların saat ücretleri farklı (istenirse ayrı ayrı döviz cinslerinden) tespit edilerek, adaletli bir ücretlendirme yapılabilmektedir.

Özel ekranları ile çalışılan iş üzerinde mola nedenleri belirtilmekte, işe ara verildiğinde saat durdurulabilmekte ve toplamda iş üzerinde gerçek anlamda kaç saat/dakika sarf edildi ise net olarak tutulabilmektedir.

 

Diğer Makaleler...